Miljötillstånd

För verksamhet som kan utsätta omgivningen för oskäligt besvär behövs tillstånd enligt miljöskyddslagen. Dylik verksamhet är t.ex. skogs-, metall- och kemisk industri, energiproduktion, djurhem och fiskodling. I miljötillståndet kan ges förordningar om bl.a. verksamhetens omfattning, utsläpp och minskning av utsläpp. Förutsättningen för att tillståndet beviljas är bl.a. att verksamheten inte ger upphov till hälsorisker eller utsätter omgivningen för skäliga besvär eller risk för skäliga besvär (källä: www.ymparisto.fi)

Ympäristöluvasta

hakuohjeet ja lomakkeet

 

 

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad

Lokaliteter

Tietoa ympäristöluvista ja valvonnasta löydätwww.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto/ymparistoluvat-ja-valvonta/...

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat