Museipedagogiska tjänster

Stadens museers pedagogiska verksamhet belyser museernas innehåll. I museerna beaktas olika besökare och inlärningssätt. Museer är öppna eller anpassningsbara inlärningsmiljöer, som ger möjlighet till delaktiggörande och fri inlärning i växelverkan med besökarens egna förutsättningar.

De pedagogiska programmen produceras i samråd med och som en del av småbarnsfostran, skolornas läroplaner samt barnfamiljers kulturfostran. Museerna samarbetar med de lokala högskolorna. Museitjänsterna stöder ytterligare vuxenutbildningen samt integration av invandrare.

Service kategorier: