Så kan du påverka generalplanering

Generalplanläggning

Generalplanen är en plan, genom vilken staden vanligtvis styr utvecklingen och etableringen av stadsmiljön och trafiken. Kommunen kan göra en generalplan antingen ensam eller tillsammans med grannkommuner (gemensam generalplan). Generalplanen omfattar hela staden. En delgeneralplan kan göras bara för ett bestämt område eller tema. Du kan påverka på generalplanen genom att framföra din åsikt om en framlagd plan eller påminna om en plan som är i beslutsskedet. Du kan också anföra kommunalbesvär gällande beslut om fastställande av planen.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads miljösektor