Socialjour

På socialjouren tar man emot barnskyddsanmälan, gör hembesök och ger handledning och råd i vårdnads- och umgängesrätt samt i övriga ärenden anknutna till barn. Tjänsten är ämnad för barn- och vuxenfamiljer i brådskande behov av socialarbete.

All brådskande kontakt i ärenden gällande barn-, familje- och vuxensocialarbete görs via telefon dygnet runt på nummer (02) 262 6003.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Services språk:
Finska
Svenska
Service kategorier: 

Lokaliteter

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Öppettider

Öppettider
Öppen 24/7