Sotning

I och med ändringen av räddningslagen ändrades även sotningsverksamheten 1.7.2019. Numera kan fastighetsägaren själv välja yrkesutbildad sotare. Till exempel i tjänsten OMAnuohooja som Sotningsbranschens Centralförbund upprätthåller hittar man sotare med yrkesbehörighet.

Tidigare tillämpades ett distriktssotningssystem som innebar att räddningsverket konkurrensutsatte och valde sotare för varje sotningsdistrikt och bestämde priset för sotningen. I fortsättningen prissätter sotarna fritt sitt arbete.

Sotaren ska ge ett intyg över utförd sotning av vilket ska framgå byggnadens adress, vem som utfört sotningsarbetet, tidpunkten för sotningen, vidtagna åtgärder samt observerade fel och brister.

Ändringen av räddningslagen påverkade inte sotningsintervallerna eller omfattningen av sotningsarbetet.

Vid eventuella reklamationer ska konsumentombudsmannen eller kommunens konsumentrådgivning kontaktas.

Services språk:
Finska
Svenska
Service kategorier: