Språkbadsundervisning på svenska i dagvården

På dagvårdsenheten i Gertrudsbacken verkar två språkbadsgrupper, femåringarnas grupp och en språkbadsförskolegrupp i svenska. Man arbetar med s.k. tidigt fullständigt språkbad. Språkbadet börjar det år då barnet fyller fem år. Antagning till gruppen sker i tur och ordning från väntelista. Då barnen börjar behärskar de redan ganska bra sitt eget modersmål och tillägnandet av ett nytt språk är möjligt och inlärningen är effektiv. I gruppen talas det alltid svenska med barnet, de vuxna förstår ändå barnets modersmål. Från daghemmet är det möjligt att fortsätta till språkbadsgruppen i svenska på lågstadiet. Ytterligare information fås av daghemsledaren.

Dagvårdsenheten i Gertrudsbacken

 

Service kategorier: