Tillsyn av byggt område

Byggnadstillsynsmyndigheten övervakar den byggda miljöns skick och vårdnad. T.ex. olovligt byggande, olovlig ändring av användningsändamål, förfallna byggnader, ovårdad miljö kring byggnader, olovligt fällande av träd och olovlig mindre miljöåtgärd. En åtgärdsbegäran kan lämnas in till övervakningsmyndigheten.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads miljösektor

Lokaliteter

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus