Tomtstyckning

Efter tomtindelningen görs tomtstyckning. Då tomtstyckningen gjorts införs tomten i fastighetsregistret. I förrättningen utmärks tomtens gränser i terrängen och tomtens rättsliga registerförutsättningar utreds.

Efter styckningen ät tomten byggnadsduglig. Styckning kan sökas av tomtägaren eller arrendatorn. Ägaren ska ha lagfart på fastigheten eller på det arealbestämda området varav tomten bildas.

Ansvarsorganisation: 

Åbo Fastighetsaffärsverk