Utmärkning av plats och lägessyn

LägessynUtmärkning av plats för staketLägessyn av jordvärmebrunn

Innan byggandet påbörjas ska byggaren beställa utmärkning av byggnadens plats och höjdläge i terrängen samt utmärkning av plats för staket. På beställning av kunden kan även gräns utmärkas i terrängen. Lägessyn av byggnaden beställs efter att byggnadens grund blivit färdig. Den färdiga jordvärmebrunnens lägessyn görs på beställning.

Ansvarsorganisation: 

Åbo Fastighetsaffärsverk

Lokaliteter

Åboservicen

Rakentajalle

Telefon:

02 262 4508

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Kaupunkiympäristötoimiala