Utredning och fastställande av faderskap

Faderskapet till barn som fötts i samboförhållanden eller av ensamstående mödrar utreds av barnatillsyningsmannen. Om föräldrarna ingår äktenskap efter barnets födelse och faderskapet inte ännu är erkänt, ska faderskapet likväl alltid erkännas. I annat fall har barnet inte en officiell far. Far till ett barn som föds inom äktenskapet är moderns äkta man. Om moderns äkta man inte är barnets biologiska far, kan den biologiska fadern erkänna barnet hos barnatillsyningsmannen. Då måste både modern och den äkta mannen godkänna faderskapserkännandet. Barnatillsyningsmannen utreder faderskapet och tar emot faderskapserkännandet. Om mannen inte frivilligt erkänner barnet kan barnatillsyningsmannen, på moderns initiativ, överlämna målet till tingsrätten där en rättegång startar om fastställande av faderskap.

Ansvarsorganisation: 

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Services språk:
Finska
Svenska

Lokaliteter

Familjerättsenhet, Åbo

Släktskapsförhållandet mellan ett barn och fadern

Barnatillsyningsmannen sänder en kallelse till modern för att inleda faderskapsutredningen, då befolkningsregistret meddelat om barnets födelse. Dessa ärenden ska uträttas personligen hos barnatillsyningsmannen. Då man uträttar ärenden hos barnatillsyningsmannen ska identitetsbevis (körkort/pass/personkort) medtas.

Då faderskapet är osäkert, kan man begära en rättsgenetisk faderskapsutredning (DNA-test). Remiss till den avgiftsfria undersökningen fås av barnatillsyningsmannen.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Öppettider

Öppettider
mån - fre 09:00 - 16:00