Färdtjänst

Färdtjänst kan ordnas när nedsatt funktionsförmåga på grund av åldrande eller grav funktionsnedsättning medför särskilda svårigheter att röra sig så att personen inte kan använda allmänna trafikmedel utan oskäligt stora svårigheter.

Färdtjänst innebär möjlighet att använda vanlig taxi eller invalidtaxi. Tjänsten beviljas antingen med stöd av socialvårdslagen eller handikappservicelagen. Färdtjänst söks hos handikappservicen. Socialarbetarna/servicehandledaren inom handikappservicen ger mer information.

Ansvarsorganisation: 

Servicehelheten för välfärd, Åbo stad