Skolskjuts

KoulutaksiKoululaiskortti

I första hand är det föräldrarna som har ansvar för att lära sitt barn röra sig tryggt i trafiken. Det är skäl att föräldrarna i god tid övar på att gå skolvägen tillsammans med barnet.

En elev har enligt lagen om grundläggande utbildning (32 §) och Åbo stads principer för skolskjutsar inom den grundläggande utbildningen (2011) rätt till avgiftsfri skolskjuts, om skolvägens längd eller den totala tidsåtgången överskrider de fastställda kilometer- eller tidsgränserna. Rätt till skolskjutsförmån kan också beviljas om skolvägen anses farlig eller på basis av ett expertutlåtande, om skolvägen med beaktande av elevens ut-vecklingsnivå eller hälsotillstånd är alltför svår eller ansträngande.

Skolskjutsarna i Åbo stad ordnas i första hand så, att eleverna använder kollektivtrafikmedel. I särskilda fall kan också abonnerad skolskjuts ordnas, om grunderna för skolskjuts uppfylls. Direktör för den grundläggande utbildningen fattar beslut om skolskjutsarna för de finskspråkiga skolorna. Direktör för den svenskspråkiga servicen beslutar om de svenskspråkiga elevernas skolskjuts.

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk:
Finska
Målgrupp: 
Service kategorier: 

Lokaliteter

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska