Vårdgaranti och tillgång till vård

Med vårdgarantin avses den i hälso- och sjukvårdslagen fastställda tiden under vilken patienten ska få icke-brådskande vård eller genomgå icke-brådskande undersökningar.

Fastställda tider enligt vårdgarantin:

  • På vardagar under tjänstetid ska klienten omedelbart få kontakt med sin hälsostation per telefon eller genom att besöka hälsostationen.

  • Om det krävs ett besök vid hälsostationen för att vårdbedömningen ska kunna göras ska klienten tas emot inom tre vardagar från det att klienten kontaktat hälsostationen.

  • Vid hälsocentraler ska klienten erbjudas vård senast inom tre månader. Inom munhälsovården och specialsjukvården kan denna tid överskridas med tre månader utan att patientens hälsotillstånd äventyras.

  • Inom specialsjukvården ska bedömningen av vårdbehovet göras inom tre veckor från mottagandet av remissen.

Första hjälpen och brådskande vård ska erbjudas omedelbart.

Regionförvaltningsverken och Valvira övervakar verkställigheten av vårdgarantin.