Barnskyddsanmälan

Kontaktuppgifter

Blanketter

Ytterliga upplysningar:

Barnskyddsanmälan görs om ett barn vars behov av vård och omsorg, omständigheter som äventyrar barnets utveckling eller eget beteende förutsätter att behovet av experthjälp utreds.

Det kan handla bl.a. om

  • våld mot barnet
  • familjevåld
  • föräldrarnas rusmedelsbruk
  • barnet går inte i skola
  • barnets basbehov tillgodoses inte tillräckligt bra, barnet är till exempel hungrigt eller saknar ändamålsenlig klädsel
  • barnet beter sig avvikande, är t.ex. mycket tillbakadraget, apatiskt eller överaggressivt.

En föregripande barnskyddsanmälan ska göras om den anmälningsskyldiga har grundad anledning att misstänka att ett ofött barn omedelbart efter sin födelse kommer att behöva barnskyddets stödåtgärder.

Kontakta socialjouren omedelbart om

  • du misstänker att barnet far illa
  • barnet plötsligt blir utan en vuxen som tar hand om barnet
  • föräldern är starkt berusad i barnets sällskap

Vem kan göra en barnskyddsanmälan?

En barnskyddsanmälan kan göras av både en privatperson och en myndighet. Myndigheter har anmälningsskyldighet och anmälan görs med eget namn. Privatpersoner kan också göra anmälan anonymt, om man så önskar.

Klienten har rätt att få veta vem som har gjort anmälan, om det är fråga om en myndighet som gjort barnskyddsanmälan eller om man inte bedömer på annat sätt då det är fråga om en privatperson.                               

Hur och till vem görs en barnskyddsanmälan?

Per brev:

Socialjouren i Åbo
PB 364
20101 Åbo
Fax (02) 2626 626

Per telefon:

  • Socialjouren inom Åbo stads välfärdssektor är öppet dygnet runt, alla dagar i veckan , tel. (02) 262 6003.

Socialjouren kan konsulteras per telefon (tjänstetid) i barnskyddsanmälningsfrågor. 

Vad händer efter en anmälan?

Barnskyddsanmälningar är viktiga för att i ett så tidigt skede som möjligt kunna utreda om barnet utsätts för eventuell försummelse, fara eller misskötsel. På det sättet kan man hjälpa både barnet och familjen. Avsikten med barnskyddet är att trygga barnets bästa och stöda familjen i svåra situationer som den kanske inte klarar av själv. 

De sociala myndigheterna är skyldiga att utreda varje barnskyddsanmälan.

Om barnets situation kräver ett omedelbart ingripande, utreder socialarbetarna vid socialjouren omedelbart barnets situation. Vid behov vidtar socialarbetarna brådskande åtgärder som t.ex. en brådskande placering av barn eller en stödåtgärd inom öppenvården såsom placering utom hemmet.

I andra fall utreds situationen med familjen under tjänstetid samt bedöms familjens behov av stöd.

Om anmälan inte ger anledning till fortsatta åtgärder, registreras anmälan som omotiverad av socialarbetaren.

Nyckelord: