Barnets underhåll

Enligt lagen om underhåll för barn har båda föräldrarna skyldighet att försörja sitt barn. Om en förälder inte på annat sätt sörjer för barnets underhåll, eller om barnets inte varaktigt bor hos sina föräldrar, kan det fastställas att underhållsbidrag ska betalas för barnet. Om föräldrarna inte bor tillsammans, sörjer den förälder som bor på annat håll i allmänhet för det underhållsbidrag som ska betalas för barnet.

Föräldrarna betalar för barnets underhåll efter förmåga. Vid bedömandet av föräldrarnas förmåga att underhålla barnet beaktas deras ålder, arbetsförmåga och möjligheter att delta i förvärvsarbete, beloppet av tillbudsstående medel samt deras övriga på lag grundade underhållsansvar.

Utgångspunkten är att barnets rätt att erhålla underhåll av sina föräldrar upphör, när barnet fyller 18 år. Även därefter svarar föräldrarna för de kostnader som orsakas av barnets utbildning, ifall detta anses vara skäligt (utbildningsstöd).

Nyckelord: