Underhållsbidrag och underhållsstöd

Med underhållsbidrag avses den betalning i pengar, med vilken barnets förälder deltar i de kostnader som barnets underhåll medför. Föräldrarna kan sinsemellan eller hos barnatillsyningsmannen komma överens om underhållsbidraget. Ett inbördes avtal mellan föräldrarna är inte verkställbart, dvs. utsökbart. Det berättigar inte heller till underhållsbidrag av Fpa, och den underhållsskyldige kan inte heller dra av underhållsbidraget i beskattningen.

Barnatillsyningsmannen kan fastställa avtalet, ifall föräldrarna är av samma åsikt om avtalets innehåll och avtalet är i enlighet med barnets intresse och skäligt på basis av den ekonomiska situationen för den förälder som ska betala. För att precisera underhållsbidragets storlek kan man begagna den anvisning som gjorts upp av justitieministeriet om bedömningen av underhållsbidragets storlek.  Ett avtal som fastställts av barnatillsyningsmannen är verkställbart, dvs. det kan utsökas.

Ifall föräldrarna inte når samförstånd om storleken av barnets underhållsbidrag, kan ärendet överföras till domstol för avgörande.

Underhållsbidraget betalas i regel månatligen. Underhållsbidraget ska betalas på förfallodagen och det betalas i regel till kontot för den förälder som bor med barnet.

Underhållstöd

Underhållsstödet utbetalas av Fpa. Betalning av stödet förutsätter alltid antingen ett av barnatillsyningsmannen fastställt underhållsavtal eller domstolens beslut om underhållsbidrag.