Utbildningsstöd

Utgångspunkten är att underhållsansvaret i första hand för föräldrarna upphör då barnet fyller 18 år. Enligt lag har barnet dock rätt att på grundval av skolgång få utbildningsstöd även då barnet fyllt 18 år, om det anses vara skäligt.

Ett avtal om utbildningsstöd kan fastställas hos barnatillsyningsmannen till exempel för att avlägga gymnasiet eller en yrkesexamen. Till utbildningskostnaderna räknas de kostnader som föranleds av barnets utbildning samt levnadskostnaderna under utbildningen. Stadgandena om underhållsbidrag kan dock inte som sådana tillämpas på beloppet av utbildningsstödet.

Om utbildningsstödet fastställs innan barnet fyller 18 år, är den förälder som bor med barnet företrädare för barnet. Ett myndigt barn yrkar själv på utbildningsstöd av sina föräldrar. Utbildningsstödet utbetalas till det myndiga barnets eget konto

Nyckelord: