Fastställelse av faderskap eller ett andra moderskap

Släktskapsförhållandet mellan ett barn och fadern konstateras och fastställs enligt bestämmelserna i lagen om faderskap.  I flera fall kan det ha en stor betydelse för barnets utveckling att faderskapet fastställs. I princip ska det anses att barnet alltid har rätt att veta, vilka som är dess faktiska föräldrar. Syftet med lagstiftningen är att trygga barnets rätt att känna till de faktiska släktskapsförhållandena till vardera av föräldrarna.

Den äkta maken är barnets far då föräldrarna lever i ett äktenskap vid barnets födelse. Då barnets föräldrar inte är gifta med varandra när barnet föds, kan faderskapet till barnet fastställas genom ett erkännande eller ett beslut av domstolen.

Om föräldrarna vigs efter barnets födelse, och faderskapet ännu inte blivit erkänt, ska faderskapet ändå alltid erkännas. I annat fall har barnet ingen officiell fader.

Det är möjligt att erkänna faderskap i samband med ett besök hos mödrarådgivningsbyrån redan innan barnet föds. Tid för erkännandet bokas till graviditetsvecka 30–32. Om faderskapet är oklart, erkännandet inte har kunnat tas emot på rådgivningsbyrån eller om föräldrarna annars önskar det, görs utredningen och erkännandet av faderskapet hos en barnatillsyningsman efter barnets födelse.  För intygande av identitet ska ett identitetsbevis visas upp för barnatillsyningsmannen (pass/personkort/körkort).

Barnatillsyningsmannen kan utreda faderskapet hos ett barn som har fötts inom äktenskapet om makarna tillsammans ber om en faderskapsutredning innan det har förflutit sex månader sedan barnet föddes.

Fastställelse av ett andra moderskap

Den kvinnliga partnern (äktenskap, registrerat parförhållande eller samboförhållande) till den mor som fött barn blir inte automatiskt barnets förälder då barnet fötts. En andra mor kan fastställas då barnet har fötts till följd av assisterad befruktning och den andra modern har i samråd med den som har fött barnet gett sitt samtycke till behandlingen. Moderskapet fastställs i ett förfarande som motsvarar förfarandet i ett faderskapsärende.