Vårdnad om barnet, boende och umgänge

Med vårdnad om barnet avses skötseln av barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren har rätt att besluta bl.a. om barnets vård, uppfostran och boningsort. Vårdnadshavaren har rätt att få information av olika myndigheter om frågor som berör barnet. Därtill företräder vårdnadshavaren barnet. Vårdnadshavaren har också hand om barnets ekonomiska angelägenheter. Vårdnaden om barnet upphör då barnet fyller aderton år eller dessförinnan ingår äktenskap.

Då föräldrarna bor på olika adresser ska de avgöra hos vilken förälder barnet bor. Barnet kan vara officiellt folkbokfört endast hos någondera föräldern.

Då föräldrarna särbor har barnet rätt att hålla kontakt med och träffa den förälder hos vilken barnet inte bor. Det är på vardera föräldrarnas ansvar att trygga barnets umgängesrätt.

Föräldraplan

Social- och hälsovårdsministeriet har gett ut en testversion av föräldraplanen på finska som det hoppas få respons och kommentarer på. Utifrån responsen fortsätter utformandet och utvecklandet av planen så att den kan tas i bruk som ett bestående verktyg för ordnandet av barnens liv efter en separation mellan föräldrarna.

Föräldraplanen är avsedd att vara ett stöd och hjälpmedel i föräldraskapet efter en separation. Den hjälper er att diskutera barnens vardag sakligt och i sämja. Planen är också till hjälp när ni ska komma överens om praktiska arrangemang och hur ni ska dela på arbetet, så att ni båda vet vad ni ansvarar för och vad som förväntas av er. Det viktigaste är att finna lösningar som säkerställer att barnet inte förlorar kontakten med någondera föräldern. Till skillnad från ett avtal om vårdnad om barn och umgängesrätt eller ett domstolsbeslut är föräldraplanen inte någon juridisk handling.

Föräldrarna kan utarbeta planen tillsammans. Planen kan diskuteras under möten med barnatillsyningsmannen eller en handledare och användas vid upprättandet av avtal.