Barnets rätt till umgänge

Då föräldrarna särbor har barnet rätt att hålla kontakt med och träffa den förälder hos vilken barnet inte bor. Det är på vardera föräldrarnas ansvar att trygga barnets umgängesrätt.  Barnets rätt att träffa sin förälder är inte bundet till om föräldern är barnets vårdnadshavare eller inte. Umgängesrätten kan fastställas endast mellan barnet och föräldern.

I avtalet om umgängesrätt kan man, utöver den normala veckorytmen, avtala om hur helger och ledigheter ska tillbringas. I avtalet är det skäl att beakta bl.a. barnets ålder, skola, dagvård, hobbyer och avståndet mellan föräldrarnas hem. Avtalet om umgängesrätt kan göras differentierat olika för olika åldrar eller också kan det vara tidsbestämt, varefter situationen granskas på nytt.

Övervakat och stött umgänge samt övervakade byten

Av grundad anledning kan det förordnas eller avtalas att umgänget mellan barnet och föräldern som bor på annan adress eller överlämnandet av barnet från den ena föräldern till den andra genomförs övervakat eller stött. På detta sätt sörjer man för barnets säkerhet under umgänget och förstärker barnets rätt att umgås med den förälder hos vilken barnet inte bor.

Vid övervakade byten ser en övervakare till att barnet överlämnas från den ena föräldern till den andra. Vid stöttat umgänge är övervakaren tillgänglig under umgänget. Vid övervakat umgänge ska övervakaren se och höra barnet och föräldern under umgänget. För att umgänget ska kunna genomföras förutsätts ett domstolsbeslut eller ett avtal om umgängesrätt som fastställts av barnatillsyningsmannen.

I Åbo har tjänsten konkurrensutsatts. Familjerättsenheten sköter servicehandledningen. Tjänsten är avsedd för att genomföra umgängen mellan barn som bor i Åbo och barnets distansförälder. Tjänsten är avgiftsfri för klienten i enlighet med socialvårdslagen.

Växelvis boende

Med växelboende avses att barnet bor hälften av tiden eller nästan halva tiden turvis hos sina föräldrar. Barnet ska dock vara officiellt folkbokfört hos någondera föräldern.