Sjukhuspräster

Sjukhusprästernas kontaktuppgifter:

  • Hanna Hella-Aro (tfn 040 341 7554)
  • Katri Helin (tfn 040 341 7116)
  • Outi Ijäs (tfn 040 341 7362) (arbetar deltid)

Två heltidsantällda sjukhuspräster och en deltidsantälld sjukhuspräst arbetar inom Åbo stads välfärdssektor.

Sjukhusprästerna erbjuder samtalshjälp i situationer där sjukdom medför osäkerhet, oro och ovetskap i livet. De finns där för patienter, anhöriga och personal. Man kan kontakta dem per telefon eller genom personalen.

I Kaskenlinna sjukhus finns ett kapell som är öppet enligt överenskommelse med personalen. Man kan också be om privata nattvarder av sjukhusprästerna.

I brådskande situationer når du sjukhusprästen på telefonnummer 044 907 3837 (vardagar kl. 8.30-16.00).