Social- och hälsovårdspersonalens vaccinationsskydd fr.o.m. den 1.3.

Anvisning för nya arbetstagare:

När du ska börja arbeta på verksamhetsställen inom Åbo stads social- och hälsovård hänvisar din rekryterare/chef dig att fylla i den bifogade vaccinationsförfrågan och tuberkulosbedömningen (bifogade som pdf-filer). Företagshälsovården hänvisar dig till en tuberkulosbedömning endast om något av kriterierna uppfylls och därför kan förfrågan också genomföras i samband med rekryteringen så att företagshälsovården endast vid behov gör en kontroll. Kontrollen av vaccinationsskyddet genomförs alltid av företagshälsovården.

Om ditt vaccinationsskydd redan har kontrollerats och du har ett intyg över detta ska du meddela den som rekryterar/din chef.

När du redan har genomgått en hälsokontroll till följd av hänvisning till tuberkulosbedömning, gäller intyget över kontrollen i två år, om din situation inte förändras.

Anvisning till studerande och praktikanter:

När du ska utföra praktik i anslutning till studier inom Åbo stads välfärdssektor, ska enhetschefen begära information om lämpligheten att delta i en praktikperiod av dig. En lämplighetsbedömning i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar genomförs av studerandehälsovården och du får ett intyg över lämpligheten.

För arbete med barn under skolåldern förutsätts en utredning över att du inte lider av lungtuberkulos. Om du ska jobba i ett daghem, genomför studerandehälsovården vid behov en tuberkulosbedömning i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar.

Om du behöver vaccinationer i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar eller en hälsokontroll på grund av tuberkulos så ska du, om du om står i tjänsteförhållande, kontakta din egen företagshälsovård och om du är studerande ska du kontakta studerandehälsovården. Om du varken har företagshälsovård eller omfattas av studerandehälsovården ska du kontakta din egen hälsovårdscentral.

Social- och hälsovårdens personal och praktikanter som deltar i vården av patienter som synnerligen lätt insjuknar i infektionssjukdomar bör har tillräckligt vaccinationsskydd fr.o.m. den 1.3.2018 (Lag om smittsamma sjukdomar 1227/2016 48 §).

Personer som är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar är till exempel:

  • patienter vars försvarssystem är märkbart försvagat på grund av sjukdom/behandling av sjukdom
  • barn under ett år
  • personer som har fyllt 65 år
  • gravida

Vaccinationsskydd behövs när man arbetar i omedelbar närhet av en patient eller klient. Sådant arbete är förutom traditionellt vårdarbete också städning av patientrum, utdelning av måltider till patienter eller t.ex. verksamhet i dagcenter för äldre.

Arbetstagare och studerande som deltar i arbetspraktik och som vårdar personer som är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar ska ha:

1) skydd mot mässling och vattkoppor antingen via vaccination eller via genomgången sjukdom

2) skydd mot influensa via vaccination

3) dessutom ska de som arbetar med spädbarn ha vaccinationsskydd via vaccination mot kikhosta

I en del av verksamhetsenheterna inom social- och hälsovården i Åbo Stad vårdas klienter eller patienter som hör till dessa grupper återkommande.  I dessa enheter förutsätts vaccinationsskydd både för arbetstagare och studerande. Du får närmare information av enhetschefen.

Utredning om hälsotillstånd för en arbetsuppgift med tanke på tuberkulos i andningsorganen i enlighet med 55 § i lagen om smittsamma sjukdomar

Paragraf 55 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) förutsätter att arbetsgivaren ska kräva tillförlitliga uppgifter som visar att personen inte lider av tuberkulos i andningsorganen. Förrän det med arbetstagaren/den studerande/praktikanten/vikarien har genomgåtts en eventuell bedömning av förekomst av tuberkulos i andningsorganen, får han eller hon inte arbeta i en verksamhetsenhet inom social- och hälsovården eller vårda barn under skolåldern.

Syftet är att förhindra att tuberkulos sprids.