Talterapi

Talterapi innebär rehabilitering av tal, språk, kommunikation, sväljning och rösten. Planeringen och genomföringen av rehabiliteringen förutsätter ofta ett omsorgsfullt samarbete mellan olika specialister och klientens närmiljö.

Talterapin genomförs i form av undersökningar, handledning, rådgivning, terapi och uppföljning. Till talterapeutens uppgifter hör även att ge allmän information om kommunikationsstörningar. Terapeuten handleder vid behov klienten i olika kommunikationsmetoder som stöder och ersätter tal.

För talterapi behövs alltid en remiss av en läkare. När det gäller barn skrivs remissen ut av rådgivnings- eller skolläkaren. Barnets föräldrar får ett meddelande om att remissen kommit fram. I meddelandet nämns talterapeutens kontaktuppgifter så att föräldrarna om de så önskar kan diskutera per telefon med talterapeuten redan innan undersökningarna. När det gäller personer i arbetsför ålder och äldre skrivs remissen ut av en läkare vid hälsostationen eller stadssjukhuset.

Klienterna bjuds in till mottagningen per brev eller telefon.

Nyckelord: