Arbets- och dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning

Målsättningen för dag- och arbetsverksamheten är att erbjuda meningsfull verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Arbetsverksamneten stöder personens förmåga att klara sig så självständigt som möjligt. Verksamheten anpassas individuellt. Tillsammans med deltagaren strävar man till att hitta lämplig verksamhet som motsvarar de egna intressena och som stöder det egna kunnandet, t.ex. olika arbetsliknande uppgifter, sysselsättning, friluftsliv och olika aktiviteter i det omgivande samhället. För de flesta är den sociala samvaron en viktig del av verksamheten.

Dagcentralen erbjuder basvård och individuellt planerad rehabiliterande dagverksamhet för svårt funktionshindrade vuxna. Verksamheten fungerar även som stöd för de anhöriga som är närståendevårdare.

Dag- och arbetserksamheten anordnas i fyra verksamhetscentraler och i en dagcentral. Därtill ordnas arbetsverksamhet med stöd på olika arbetsplatser. Förutom den egna verksamheten ordnas kan service vid behov köpas av olika serviceproducenter.

Ansökan om dag- och arbetsverksamhet riktas till handikappservicens socialarbetare.