Personlig assistans

Personlig assistans ordnas för gravt handikappade personer som till följd av ett långvarigt eller framskridande handikapp eller en sådan sjukdom nödvändigt och upprepade gånger behöver en annan persons hjälp för att klara de funktioner som hör till det dagliga livet.

Med personlig assistans avses den nödvändiga hjälp som en gravt handikappad har behov av hemma eller utanför hemmet

  • i de dagliga sysslorna
  • i arbete och studier
  • i fritidsaktiviteter
  • i samhällelig verksamhet eller
  • i upprätthållande av sociala kontakter.

Socialarbetaren bedömer hur servicen ska ordnas i samarbete med klienten i samband med serviceplanen. Det går att kombinera olika sätt att förverkliga servicen.

Personlig assistans ordnas

  • genom personlig assistent-service
  • med hjälp av servicesedlar
  • som köptjänst.

 

Enligt 8 c § i handikappservicelagen avses med personlig assistans den nödvändiga hjälp som en gravt handikappad har behov av hemma eller utanför hemmet: i de dagliga sysslorna, arbete och studier, fritidsaktiviteter, samhällelig verksamhet eller upprätthållande av sociala kontakter. Syftet med personlig assistans är att hjälpa den gravt handikappade att göra sina egna val i ovan nämnda funktioner. För att personlig assistans ska ordnas förutsätts att den gravt handikappade har resurser att fastställa assistansens innehåll och sättet den ordnas på.

Lokaliteter

Lokaliteter

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupunki, vammaispalvelut
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

mån - fre 09:00 - 11:00
mån - tis 13:00 - 14:00
tors 13:00 - 14:00