Färdtjänst och rörlighet

Färdtjänst kan ordnas om en person inte kan använda kollektivtrafik utan oskäligt stora svårigheter, då funktionsförmågan försvagats på grund av ålder eller gravt handikapp.

Med färdtjänst avses möjligheten att använda vanlig taxi eller invataxi. Färdtjänst beviljas antingen enligt socialvårdslagen eller enligt handikappservicelagen.

Ansökan om färdtjänst riktas till handikappservicen. Tidsbeställning och telefontid till handikappservicens socialarbetare och servicehandledaren mån–fre kl. 9–10.

Färdtjänst för gravt handikappade

Färdtjänsten för gravt handikappade är avsedd för personer som har särskilda svårigheter att röra sig och som inte kan anlita de offentliga kollektivtrafikmedlen utan oskäligt stora svårigheter.

Färdtjänst för äldre över 65 år samt färdtjänst enligt socialvårdslagen

Färdtjänst på basen socialvårdslagen beviljas huvudsakligen för äldre med särskilda svårigheter att röra sig. Servicen beviljas inom ramen för budgetmedlen. Sökandes inkomster beaktas som ett av kriterierna för att få tjänsten.