Färdtjänst och rörlighet

E-ansökan och blanketter

Ansökan om handikappservice

 

Färdtjänst kan ordnas om en person inte kan använda kollektivtrafik utan oskäligt stora svårigheter, då funktionsförmågan försvagats på grund av ålder eller gravt handikapp.

Med färdtjänst avses möjligheten att använda vanlig taxi eller invataxi. Färdtjänst beviljas antingen enligt socialvårdslagen eller enligt handikappservicelagen.

Ansökan om färdtjänst riktas till handikappservicen. Tidsbeställning och telefontid till handikappservicens socialarbetare och servicehandledaren mån, ons och fre kl. 9 – 10.

Färdtjänst för gravt handikappade

Färdtjänsten för gravt handikappade är avsedd för personer som har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sin funktionsnedsättning eller sjukdom inte kan använda kollektivtrafik.
Färdtjänsten ordnas så att en gravt handikappad person utöver nödvändiga resor till arbete och studier har rätt till minst aderton (18) resor med anknytning till det dagliga livet per månad.
Ersättning för resekostnader på grund av sjukdom (t.ex. läkarbesök, laboratorieundersökningar och fysikaliska behandlingar) söks hos FPA.

Ansökan om färdtjänst för gravt handikappade

Färdtjänst enligt handikappservicelagen kan sökas med en skriftlig ansökan eller en elektronisk ansökan. Till ansökan bifogas ett utlåtande av en hälsocentralläkare samt vid behov övriga sakkunnigutlåtanden och redogörelser. Beslutet förutsätter alltid ett personligt möte med en socialarbetare inom handikappservicen.

Färdtjänst enligt socialvårdslagen

Färdtjänst i enlighet med socialvårdslagen beviljas huvudsakligen äldre personer som inte har rätt till färdtjänst i enlighet med handikappservicelagen, men som har särskilda svårigheter att röra sig och använda kollektivtrafik. Tjänsten beviljas inom ramen för det anslag som reserverats för den. Vid bedömningen av servicebehovet beaktas förutom funktionsförmågan även sökandens helhetssituation, inklusive sökandens ekonomiska situation.

Färdtjänst kan ordnas när nedsatt funktionsförmåga på grund av åldrande eller grav funktionsnedsättning medför särskilda svårigheter att röra sig så att personen inte kan använda allmänna trafikmedel utan oskäligt stora svårigheter.

Färdtjänst innebär möjlighet att använda vanlig taxi eller invalidtaxi. Tjänsten beviljas antingen med stöd av socialvårdslagen eller handikappservicelagen. Färdtjänst söks hos handikappservicen. Socialarbetarna/servicehandledaren inom handikappservicen ger mer information.