Färdtjänst för svårt funktionshindrade

Färdtjänst för svårt funktionshindrade är avsett för personer som på grund av sitt svåra handikapp inte kan använda kollektivtrafikmedel utan oskäligt stora svårigheter. Tjänsten förverkligas enligt behov med vanlig taxi eller invataxi.

Tjänsten ordnas så att den som beviljats färdtjänst kan göra minst 18 enkelresor per månad i anslutning till det dagliga livet, förutom nödvändiga resor som hör till arbete och studier.

Ansökan om stöd för utgifter för resor som uppkommit på grund av sjukvård (t.ex. läkarbesök, laboratorieundersökningar och fysikalisk vård) riktas till Folkpensionsanstalten (FPA).

Ansökan om färdtjänst för gravt handikappade

När man ansöker om färdtjänst för gravt handikappade kan man antingen fylla i och skriva ut en pappersblankett eller fylla i en e-ansökan. Till ansökan bifogas ett utlåtande av en hälsocentralläkare samt eventuella övriga utlåtanden och utredningar.

E-ansökan görs vis Omapalvelu, dit den sökande loggar in med sina egna bankkoder. Bilagorna kan antingen bifogas till e-ansökan eller skickas separat med post.

Beslutet föregås alltid av ett besök hos socialarbetaren eller ett hembesök.