Ansökan om handikappservice

Ansökan om stöd eller service inom handikappservicen görs skriftligt. Till ansökan bifogas ett utlåtande av en hälsocentralläkare samt vid behov övriga sakkunnigutlåtanden och redogörelser.

Ansökan om handikappservice ska göras på förhand, till exempel innan ändringsarbeten i bostaden påbörjas.

Man kan reservera tid till socialarbetaren eller komma överens om ett hembesök under telefontiden på måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9.00 - 10.00. Socialarbetarna ger även tilläggsinformation om servicen och ansökningsförfarandet.

Uppgifter om service för utvecklingsstörda fås av Paletti-enhetens socialarbetare.

En ansökan om stödåtgärder eller tjänster handikappservicen anhängiggörs skriftligen. Till ansökan bifogas ett utlåtande av en hälsocentralläkare samt vid behov övriga sakkunnigutlåtanden och redogörelser. Första gången kommer man med en socialarbetare eller servicehandledare överens om ett besök antingen på kontoret eller hemma, under vilket klientens behov kartläggs och en serviceplan görs upp. I serviceplanen antecknas de tjänster som klienten har rätt till.