Hjälpmedel för bostaden och rörligheten

Hjälpmedel för bostaden och rörligheten

En gravt handikappad person får ersättning för skäliga kostnader för anskaffning av redskap och anordningar i bostaden, om dessa åtgärder med hänsyn till handikappet eller sjukdomen är nödvändiga för att den handikappade ska klara de funktioner som hör till normal livsföring.

En gravt rörelsehindrad person kan till exempel få till sitt förfogande en trapphis, rullstolsramp och dörröppningssystem, medan en svårt hörselskadad person kan beviljas till exempel ett optiskt larmsystem.

Tilläggssinformation fås av handikappservicens socialarbetare.

Hjälpmedel för bilen

En gravt handikappad person kan ansöka om ersättning för nödvändiga ändringsarbeten och/eller tilläggsutrustning. Bilstöd samt utrustning och anordningar som hör till bilen beviljas i första hand till gravt handikappade unga och personer i arbetsför ålder, men även för daglig skjuts av ett gravt handikappat barn som rör sig med elrullstol. Kriterierna är att den sökande är gravt handikappad, har ett regelbundet och dagligt behov av skjuts (till exempel arbets- och studieresor), använder regelbundet hjälpmedel samt övriga skäl till behovet av egen bil, som härrör sig från handikapp, sjukdom eller det sociala livet.

Tilläggssinformation fås av handikappservicens socialarbetare.

Övriga hjälpmedel

Information om hjälpmedel som hör till medicinsk rehabilitering fås vid hälsocentralerna och från hjälpmedelservicen.