Service för handikappade barn (under 18 år)

Syftet med handikappservicelagen är att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför (lagen om service och stöd på grund av handikapp, 1 §). När tjänster för barn och unga planeras bedöms vilka tjänster och stödformer som bäst lämpar sig för tillväxten och utvecklingen enligt ålder.

När det gäller små barn har hjälpbehovet på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom inte nödvändigtvis ansetts innebära en sådan grav funktionsnedsättning som avses i lagen, eftersom små barn i allmänhet kan anses behöva kontinuerlig hjälp för att klara av vanliga sysslor. När barnet växer ställs hjälpbehovet i relation till det normala behovet av vård och omsorg hos barn i samma ålder. Ett hjälpbehov som klart överskrider åldersnivån kan bero på en funktionsnedsättning eller sjukdom. Barnets individuella situation ska dock alltid beaktas. Därefter ska man separat bedöma om servicebehovet kan tillgodoses genom service som ordnas med stöd av någon annan lag eller om servicen ska ordnas med stöd av handikappservicelagen.

Tjänster för gravt handikappade personer:

  • färdtjänst
  • ändringsarbeten i bostaden
  • redskap och anordningar i bostaden
  • personlig assistans på fritiden utanför hemmet
  • anpassningsträning
  • stödtecken.


Servicebehovet kan anhängiggöras inom handikappservicen genom att föräldrarna eller myndigheterna tar kontakt. Tjänsterna söks med en skriftlig ansökan till vilken fogas ett aktuellt (under 6 månader gammalt) läkarutlåtande eller en gällande rehabiliteringsplan.

Det görs en kartläggning av servicebehovet, i regel vid ett hembesök. Det går också att kartlägga servicebehovet genom ett möte på handikappservicens byrå eller via distansförbindelse.

Utifrån hembesöket eller mötet samt tillgängliga tilläggsutredningar inom hälso- och sjukvården fattas tjänsteinnehavarbeslut om de tjänster som söks. Beslut om tjänster för barn kan gälla tills vidare eller för viss tid.

Man strävar efter att regelbundet bedöma behovet av de beviljade tjänsterna.

I frågor som gäller ansökan om tjänster kan du kontakta servicehandledarna inom tjänsterna för barn.

Man strävar efter att i första hand svara på barns och ungas (under 18 år) behov genom basservice. Om basservicen inte är tillräcklig eller lämplig kan specialservice ordnas för barnet utifrån en bedömning av det individuella servicebehovet. För handikappade och långtidssjuka barn kan ordnas bland annat följande tjänster: stöd för närståendevård, tillfällig vård, autismhandledning, specialfamiljevård, lovverksamhet för skolelever och institutionsvård. Andra tjänster för barn och unga är tjänster avsedda för gravt handikappade, såsom färdtjänst och personlig assistans.

Man strävar efter att i första hand svara på barns och ungas (under 18 år) behov genom basservice. Om basservicen inte är tillräcklig eller lämplig kan specialservice ordnas för barnet utifrån en bedömning av det individuella servicebehovet. För handikappade och långtidssjuka barn kan ordnas bland annat följande tjänster: stöd för närståendevård, tillfällig vård, autismhandledning, specialfamiljevård, lovverksamhet för skolelever och institutionsvård. Andra tjänster för barn och unga är tjänster avsedda för gravt handikappade, såsom färdtjänst och personlig assistans.

Ansökan om stöd för närståendevård

Lokaliteter

Lokaliteter

Vammaisten lasten palvelut sisältävät alle 18-vuotiaille vammaisille ja kehitysvammaisille lapsille tarjottavat palvelut.

Servicens genomförandesätt: 

Annan