Val av hemkommun vid dygnetruntvård

Kund har rätt att byta hemkommun om hen uppfyller kriterierna för dygnetruntvård i sin nuvarande hemkommun eller om hen är placerad med ett myndighetsbeslut i institutionsvård eller i boende med effektiverad boendeservice och vården beräknas pågå eller har pågått över ett år.    

Kund kan ansöka om att flytta och bli invånare i annan kommun och ansökan kan göras till endast en annan kommun åt gången. Om kundens ansökan avslås eller om kunden själv återtar sin ansökan till den första kommunen kan kunden göra en ansökan till en annan kommun.  

Den nya hemkommunen bedömer kundens behov av service och fattar beslut om kunden uppfyller den nya kommunens kriterier för institutionsvård. Ifall kunden uppfyller kriterierna flyttas hen i vårdkön. Kötiden får vara högst 3 månader. Kötiden avbryts om kunden intas på sjukhus under kötiden men fortsätter då kunden återvänder hem.  

Då en person utnyttjar sin rätt att välja hemkommun, överförs ansvaret att ordna vissa social- och hälsovårdstjänster till den nya hemkommunen.

Valet av hemkommun baserar sig på två lagar:

  • Socialvårdslagen 1301/2014 60 §,
  • Lagen om hemkommun 201/1994 3 a §.

Ansökan om att välja Åbo som hemkommun

Råd gällande flytt till ny hemkommun enligt socialvårdslagen ges i Åbo av:  

SAS-skötare (SAS från finskans Selvitä-Arvioi-Sijoita = Utred–Bedöm-Placera) Merja Heinonen
tfn 040 563 8180
Åbo stads välfärdssektor
Äldreomsorgen
PB 670
20101 ÅBO

SAS-skötaren ser till att testresultaten och dokumenten som hänför dig till kundens funktionsförmåga och minne skickas från den gamla hemkommunen till den nya hemkommunen.

Flyttprocessen till den nya hemkommunen Åbo inleds då det fritt formulerade brev som kunden skickat kommer till SAS-skötaren. Kunden berättar i brevet varför hen vill flytta till Åbo.

Brevet bör innehålla:

  • kundens hela namn
  • personbeteckning
  • anhörigas kontaktuppgifter (namn, gatuadress, telefonnummer, e-postadress) samt
  • namn och kontaktuppgifter till den myndighet som sköter kundens ärenden.

Kunden undertecknar brevet själv.

Flytt från hemkommun betyder att kunden flyttar permanent till sin nya hemkommun och därför bör flyttanmälan göras. Då flyttanmälan görs till magistraten bör myndighetens tjänstemannabeslut om placering uppvisas om magistraten ber om det.

Nyckelord: