Hemrehabiliteringsteamets klientavgifter

Patientavgifter uppbärs för hemrehabiliteringsteamets verksamhet på samma vis som för annan tillfällig hemsjukvård:

  • om läkare deltar i patrullen är avgiften 18,90 euro/besök
  • hembesök av annan personal kostar 12,00 euro

Avgift kan dock uppbärs endast för två besök per dygn. Hemrehabiliteringsteamets tjänster ingår inte i avgiftstaket.

Avgift uppbärs:

  • om personen får regelbunden och fortgående hemvård och därtill tillfälligt hemrehabiliteringsteamets tjänster (så även i hemsjukhus)
  • om personen får service från hemsjukhuset (specialiserad sjukvård i hemmet), dock endast två klientavgifter per dygn

Avgift uppbärs inte:

  • om personen får regelbunden och fortgående hemsjukvård
  • om personen omfattas av stöd för närståendevård

Mer information om andra kundavgifter kan fås via länken nedan.