Anvisning för begäran om beslut gällande avgift

Omprövningsmyndighet

Myndigheten som begäran om omprövning riktas till är Åbo stads social- och hälsovårdsnämnd.

Begäran om omprövning lämnas till adressen:

Den som är missnöjd med beslutet gällande en avgift kan skriftligen begära omprövning.

Rätt att begära omprövning

Begäran om omprövning får lämnas av den:

  • som beslutet riktar sig till eller
  • vars rättighet, skyldighet eller förmån direkt påverkas av beslutet (part).

Tid för lämnande av begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska lämnas inom 30 dagar efter att beslutet delgetts.

Begäran om omprövning ska lämnas till välfärdssektorns registratorskontor senast den sista dagen av den utsatta tiden inom registratorskontorets öppettid.

En part anses, om inte annat visas, ha delgetts beslutet sju dagar efter att brevet har sänts.

Om det inte har sänts ett särskilt beslut i ärendet anses parten har delgetts beslutet, om inte annat visas, inom sju dagar efter att fakturan daterats. Om parten inom 30 dagar efter att fakturan delgetts har begärt en separat skriftlig anvisning gällande begäran om omprövning anses delgivningen emellertid ha ägt rum först sju dagar efter att den skriftliga anvisningen för begäran om omprövning har sänts.

Dagen för delgivning räknas inte in i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för tiden för begäran om omprövning infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommaraftonen eller på en helgfri lördag får begäran om omprövning lämnas in på den första vardag som följer.

Om begäran om omprövning inte har lämnats in inom utsatt tid prövas begäran inte.

Omprövningsbegärans form och innehåll

Begäran om omprövning ska lämnas skriftligen.

I begäran om omprövning ska anges:

  • vilket beslut begäran om omprövning gäller,
  • till vilka delar omprövning begärs och
  • på vilka grunder omprövning begärs.

I begäran om omprövning ska dessutom uppges den persons namn, hemort, postadress och telefonnummer som söker omprövning. Om beslutet gällande omprövning kan delges elektroniskt ska även e-postadressen anges.

Besöksadress: 

Puolalagatan 5, Åboservicen
20100 Åbo

Telefon:

Telefon 040 652 8440
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Fax:

fax 02 262 7229
E-post: 
turun.kaupunki@turku.fi

Öppettider

Öppettider
mån - fre 09:00 - 12:00