Avgiftstaket

Kontaktuppgifter

Det finns en årlig övre gräns, ett avgiftstak, för klienters hälsovårdskostnader under ett kalenderår. Avgiftstaket är 683,00 euro. I avgiftstaket beaktas de betalningar som ansamlats under ett kalenderår 1.1. - 31.12. Ansamlingsperioden bestäms av vårdtiden, inte fakturans förfallodag eller betalningsdag.

Då avgiftstaket nåtts är den service som hör till avgiftstaket huvudsakligen avgiftsfri för kunden fram till slutet av ifrågavarande kalenderår. För kortvarig anstaltsvård uppbärs dock en underhållsavgift på högst 22,50 euro per dag efter att avgiftstaket nåtts. Om det finns minderåriga barn i familjen beaktas deras klientavgifter i ena förälderns avgiftstak.

Om klienten betalt mera än 683,00 euro under ett kalenderår för social- och hälsovårdsservice som ingår i betalningstaket, har han eller hon rätt att få de överbetalda avgifterna återbetalda med undantag för den kortvariga anstaltsvårdens underhållsavgift.

Följande avgifter inräknas i avgiftstaket

 • Läkarbesök på hälsovårdscentral
 • Poliklinikbesök
 • Kortvarig anstaltsvård
 • Serievård
 • Hemsjukhus
 • Dag- och nattvård
 • Rehabilitering
 • Fysioterapi

 Följande avgifter inräknas inte i avgiftstaket

 • Tandvård
 • Läkarintyg
 • Laboratorie- och röntgenundersökningar som gjorts på basen av remiss från privatläkare
 • Inkomstrelaterade avgifter inklusive hemvård
 • Sjuktransport
 • Avgifter, som kunden fått ersättning för exempelvis genom utkomststöd eller olycksfallsförsäkring

Det finns ett eget årligt tak för resor och läkemedelskostnader som Fpa ersätter. Tilläggsuppgifter fås från Fpa.