Klientavgift för serviceboende med heldygnsomsorg

För långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg uppbärs av klienten endast en klientavgift som täcker den service som klienten får i sin helhet. Från och med den 1.7.2021 omfattar klientavgiften stödtjänster, måltider samt vård och omsorg.  

Som klientavgift uppbärs 85 procent av kundens fortlöpande eller årligen återkommande inkomster efter förskottsinnehållningen och förskottsuppbörden och som dispositionsmedel lämnas minst 164 euro i månaden. Från och med 1.7.2021 avdras klientens faktiska boendeutgifter från inkomsterna innan avgiften bestäms. Läkemedelskostnaderna inkluderas i de avdrag som görs från inkomsterna. Som läkemedelskostnader beaktas läkemedel enligt sjukförsäkringslagen (1224 / 2004) samt bassalvor, kliniska näringspreparat och andra läkemedel som förskrivits till klienten. För andra läkemedel än sådana som avses i sjukförsäkringslagen, kliniska näringspreparat och bassalvor kan kunden få avdrag när en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården har ansett att de är nödvändiga för klientens hälsa och kunden visar upp ett intyg över detta.  

Faktureringen av kundernas läkemedel styrs till Åbo stad. Detta innebär i praktiken att läkemedlen är kundens egna, men Åbo stad betalar kostnaderna för läkemedlen.   

Från betalningsbyrån skickas en inkomstförfrågan till kunden/kundens intressebevakare då ett beslut  att långtidsvård inletts fattats. För inkomstutredningen ges en inlämningstid på cirka två veckor. Vid behov kan intressebevakaren begära vägledning från betalningsbyrån samt tilläggstid för utredning av inkomster.