Servicesedlar för serviceboende med heldygnsomsorg

Du kan beviljas en servicesedel för serviceboende med heldygnsomsorg om du inte längre klarar dig hemma med hjälp av hemvård och andra stödåtgärder. Fördelen med servicesedeln är att valmöjligheterna ökat, eftersom du själv kan välja enhet för serviceboendet från listan på av kommunen godkända serviceproducenter. Servicesedeln kan även möjliggöra en snabbare flytt.

Servicesedeln täcker en del av vårddygnets pris. Måltiderna och hyran betalas direkt till serviceproducenten. Serviceproducenten fakturerar dig månatligen för din självriskandel, hyra och måltidsavgifter.

Exempel på servicesedlar för serviceboende med heldygnsomsorg

Klienten har beviljats en servicesedel för serviceboende med heldygnsomsorg. Klientens inkomster är 1 200 euro per månad. Klienten beviljas en servicesedel utgående från sina inkomster. Sedelns värde är 82,00 euro per månad.

Klienten väljer en serviceproducent vars pris per vårddygn är 90 euro. Klienten betalar själv differensen mellan servicesedeln och serviceproducentens pris: 90,00 – 82,00 = 8 euro/dygn För månader med 30 dagar betalar klienten 30 x 8 = 240,00 euro/månad.