Tjänster som ordnas med servicesedlar för serviceproducenter

Gemensamma

 

Servicesedel för besök hos allmänläkare

Serviceboende med gemenskap

Städning

Hemvård

Närståendevård

Effektiverat serviceboende

Personlig assistans

Hemtjänst för barnfamiljer 

Munhälsovård

Rehabiliterande arbetsverksamhet

I service som ordnas med servicesedel förutsätts att serviceproducenten har läst regelboken och förbundit sig till dess villkor. Vilka bilagor som ska bifogas till ansökan om att godkännas som serviceproducent varierar mellan olika tjänster. Kontrollera alltid i regelboken vilka bilagor som krävs.

Alla serviceproducenter (med undantag av producenter av städtjänster) förutsätts ansluta sig till tjänsten Pålitlig Partner. Även serviceproducenter inom städning rekommenderas att ansluta sig.

Mer information om beställarens ansvar finns på adressen tilaajavastuu.fi

Beakta följande särskilda krav innan du ansöker om att bli godkänd som serviceproducent:

  • Producenter av hemvård ska ha en sjukskötare som ansvarar för klientens vård som helhet. En förutsättning är att serviceproducenten i samband med ansökan bifogar ett intyg från Regionförvaltningsverket eller Valvira på att serviceproducenten hör till både registret över privata socialserviceproducenter och registret över privata hälsoserviceproducenter.
  • Serviceproducenter som erbjuder närståendevård och hemtjänst för barnfamiljer måste bifoga intyg från Regionförvaltningsverket eller Valvira på att de hör till registret över privata socialserviceproducenter.
  • Av serviceproducenter som erbjuder städning och personlig assistans krävs åtminstone ett utlåtande från välfärdssektorn i Åbo, där den tjänst som serviceproducenten erbjuder konstateras vara en anmälningspliktig stöd- eller socialtjänst.
  • Serviceproducenter som erbjuder munhälsovård förutsätts vara anslutna till patientdataarkivet Kanta från och med 1.1.2018.
  • Kraven gällande rehabiliterande arbetsverksamhet finns på den rehabiliterande arbetsverksamhetens egna sidor.

 

Kontaktuppgifter:

Stöd-e-post för serviceproducenter vid tekniska problem och problem med ansökan om att bli serviceproducent: psop@turku.fi

Klienter som har frågor om servicesedlarna ska alltid kontakta den aktör som utfärdat servicesedeln.