Medling i brott- och tvistemål

Medlingstjänsten erbjuder en lagstadgad möjlighet att utreda och lösa motsättningar till följd av brott och tvister.

Medlingen i brott- och tvistemål är en avgiftsfri service där parterna i ett brott eller en tvist ges möjlighet att genom opartiska medlares förmedling mötas i förtrolighet, utreda ärendet på ett konstruktivt sätt, inverka på utgången av ärendet och komma överens om ersättning för eventuella skador.

Initiativ till medling

Initiativ till medling via medlingsbyrån kan tas av en part i ett brott eller en tvist, av en vårdnadshavare, intressebevakare eller annan laglig företrädare för en omyndigförklarad person, av polisen, åklagaren eller en annan myndighet.

Om det gäller ett brott som innefattar våld som riktats mot den misstänktes make, barn, förälder eller någon annan närstående som kan jämställas med dem kan endast polis- eller åklagarmyndigheten ta initiativ till medling.