Hemservice för barnfamiljer

Hemservice för barnfamiljer innefattar exempelvis nödvändig hemvårdshjälp samt stöd i föräldraskapet och i familjens vardagsrutiner och funktionsförmåga.

Service är för barnfamiljer.

Service kan inte fås för vård av barn som plötsligt insjuknat eller då en förälder plötsligt insjuknar eftersom servicen kräver ett hembesök där servicebehovet kartläggs. Föräldrarnas förvärvsarbete och städning av hemmet bör också ordnas med hjälp från annat håll än hemservicen.

Hemservicen är en inkomstbunden service för familjen där stadens andel består av en servicesedel som är värd högst 27 euro/h. Familjens inkomst och och antal familjemedlemmar inverkar på sedelns värde. Rådgivningen eller dagvården kan vägleda familjen till hemservicen. Familjen kan också själv ansöka om servicen.

Läs mer information: Hemtjänst för barnfamiljer  

Nyckelord: