Servicesedlar för personlig assistans

Servicesedlar för personlig assistans kan beviljas personer med svår funktionsnedsättning som behöver hjälp med att utföra sina dagliga aktiviteter hemma (tvättning, påklädning, måltider) eller utanför hemmet (ledsagning och hjälp i att uträtta ärenden). Klienterna kan ha flera olika sorters funktionsnedsättning (rörelsehinder, synskada, en progressiv sjukdom såsom MS, utvecklingshämning eller dylikt).

Servicesedeln utgår alltid från ett myndighetsbeslut av en socialarbetare inom handikappservicen där klienten beviljas en servicesedel antingen som en del av servicehelheten för personlig assistans eller för att täcka korta men återkommande behov av hjälp exempelvis en gång i veckan.

Klienten (eller klienten och hans eller hennes representant) specificerar den hjälp han eller hon behöver i samband med beställningen. De personer med funktionsnedsättning som använder servicesedeln handleder själva sina assistenter i de arbetsuppgifter som önskas. Hur servicesedeln ska användas har preciserats i handikappservicens serviceplan. Klienten kan ge serviceplanen till den serviceproducent som han eller hon väljer.

Serviceproducenten kan ta ut högst nedannämnda timavgifter för de tjänster som produceras med servicesedeln. Tjänsten erbjuds utan självrisk för klienten, det vill säga klienten betalar ingenting för tjänsten.

  • Vardagar och lördagar kl. 6.00–23.00: sedelns värde är 21,00 euro per timme
  • Vardagar och lördagar kl. 23.00–6.00: sedelns värde är 26,30 euro per timme
  • Söndagar, helgdagar och aftnar: sedelns värde är 42,00 euro per timme