Socialarbete

Socialarbetet utförs av professionella anställda inom socialvården och består av

  • handledning
  • rådgivning
  • probleminventering och
  • anordnande av olika stödformer

Socialarbetets klienter är antingen enskilda individer eller familjer. Socialarbetet kan också rikta sig till samhället och gälla till exempel en kommun- eller stadsdel. Socialarbete utförs ofta inom ramen för andra sociala tjänster.

 

Nyckelord: