Utvärdering av servicebehovet

Socialarbetarna på enheterna för socialarbete bland barnfamiljer gör bedömningar av servicebehovet i samarbete med klienterna och deras närstående samt vid behov andra aktörer. I bedömningen kan även andra arbetstagare i teamet delta.

Varje kommuninvånare har med stöd av socialvårdslagen rätt till en utvärdering av servicebehovet.

I utvärderingen av servicebehovet

  • ordnas möten med familjen/familjemedlemmarna
  • utreds behovet av stöd
  • beaktas klientens åsikter och syn på sitt servicebehov
  • utarbetas en sammanfattning av klientens situation samt behovet av socialtjänster och särskilt stöd
  • registreras de slutsatser om förutsättningarna för en kundrelation som en yrkeskunnig person inom socialvården har fattat
  • erbjuds direkt rådgivning, handledning och stöd

Vid utvärderingen av servicebehovet avgörs om barnet eller familjen behöver socialservice, tjänster inom barnskyddet eller andra stödåtgärder och på vilket sätt familjen kan få det stöd den behöver.

Syftet med en utvärdering av servicebehovet är att så snabbt som möjligt hitta bästa möjliga hjälp för familjen.

Nyckelord: