Spetsprojektet för kultur

Spetsprojektet för kultur

Grunden för projektet utgörs av Kulturlöftet, som sammanställts i ett omfattande samarbete, och de projekt som härrör från detta:

Projektdirektör Irina Niemimäki

#Kulturlöftet
#KulturiÅbo
#KulturGörGott

Åbos spetsprojekt

Spetsprojektet för kultur är ett av Åbo stads strategiska spetsprojekt. Dess mål är att utveckla och befrämja verksamhetsförutsättningarna för konst och kultur i Åbo i samarbete med aktörer inom sektorn. Med spetsprojektets verksamhet stöder man också stadsbornas välbefinnande och regionens livskraft.

Kulturlöftet, som godkändes i stadsstyrelsen på våren 2022, utgör grunden för Spetsprojektet för kultur. Kulturlöftet utarbetades under en omfattande delaktig process, och den är en strategisk och visionär syn på utvecklingen av kulturen i Åbo. I löftet ingår fem spetsteman och deras målsättningar vilka konkretiseras till åtgärder och verksamhet inom Spetsprojektet för kultur.

Spetsprojektet för kultur förverkligar för sin del nedteckningarna om kultur i borgmästarprogrammet samtidigt som det förstärker kommunens lagstadgade uppgifter i enlighet med lagen om kommunernas kulturverksamhet.

Kulturlöftet, illustration. Teckning: Sade Lahti

Välbefinnande, arbete och livskraft

Spetsprojektet för kultur är indelat i tre delprojekt: Kultur ger välbefinnande, Kultur ger arbete och Kultur ger livskraft. Delprojektet Kultur ger välbefinnande koncentrerar sig på kulturellt välbefinnande, delaktighet och områdessamarbete. Temat Kultur ger arbete befrämjar verksamhetsförutsättningarna, strukturerna och samarbetet inom konst- och kulturfältet. Delprojektet Kultur ger livskraft verkställs i samarbete med spetsprojektet för utvecklandet av centrumområdet.

Spetsprojektet för kultur är en fortgående process med fastställda åtgärdshelheter. Åtgärderna preciseras årligen. Åtgärderna som förverkligas i delprojekten överlappar flera spetsteman och målsättningar, och de utförs i nära samarbete inom spetsprojektet. Flera åtgärder korsar också stadens övriga spetsprojekt.