Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktiges möten

valtuuston-lahetykset.png

Inspelningar av sammanträdena

Föredragningslistor och protokoll för sammanträdena

Tillgänglighetsutlåtande, föredragningslistor och protokoll

Det justerade protokollet med tillhörande anvisning för sökande av ändring offentliggörs i det allmänna datanätet den andra vardagen veckan efter sammanträdet.

Fullmäktigeledamöterna

Stadsfullmäktiges grupper samt ledamöter och ersättare

Mötestider under våren 2023

 • 23.01.2023 klo 18.00
 • 13.02.2023 klo 18.00
 • 13.03.2023 klo 18.00
 • 17.04.2023 klo 18.00
 • 15.05.2023 klo 18.00
 • 19.06.2023 klo 18.00

Den högsta beslutanderätten inom staden utövas av stadsfullmäktige som valts av stadens invånare. Fullmäktigeledamöterna utses genom kommunalval för en mandatperiod på fyra år.

Stadsfullmäktige i Åbo har sammanlagt 67 ledamöter för perioden 2021–2025. Ledamöterna i fullmäktige väljs enligt antalet invånare i staden och antalet ledamöter är föreskrivet i kommunallagen. Fullmäktigeledamöterna kan bilda fullmäktigegrupper för sitt arbete. Stadsfullmäktige i Åbo har sammanlagt 10 grupper.

Ordförande för stadsfullmäktige är Mika Maaskola (SDP), I vice ordförande är Muhis Azizi (Saml), II vice ordförande är Abdullahi Sultan (VF), III vice ordförande är Mikael Miikkola (Sannf) och IV vice ordförande är Saara Ilvessalo  (Gröna). Ledande stadssekreterare Ari-Pekka Korhonen innehar posten som sekreterare.

Stadsfullmäktige sammanträder i Stadshuset (Auragatan 2). Allmänheten kan följa fullmäktigemöten från publikläktaren, i direktsändningar samt i videoinspelningar som publiceras efter mötet. I Twitter diskuteras fullmäktigeärenden med hashtagen #tkuvaltuusto.

Stadsfullmäktiges uppgifter

Om stadsfullmäktiges uppgifter stadgas i kommunallagen. Enligt den ska fullmäktige

 • fatta beslut om de centrala målen för verksamheten och ekonomin
 • fatta beslut om grunderna för hur förvaltningen ska organiseras
 • fatta beslut om grunderna för ekonomin, finansieringen och placeringsverksamheten samt godkänna budgeten
 • fatta beslut om de allmänna grunderna för de avgifter som ska tas ut för kommunens tjänster och andra prestationer
 • fatta beslut om de mål för verksamheten och ekonomin som ska ställas upp för kommunens affärsverk
 • fatta beslut om ingående av borgensförbindelse eller ställande av annan säkerhet för annans skuld
 • utse ledamöter i kommunens organ
 • fatta beslut om grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner
 • utse revisorer
 • godkänna bokslutet och fatta beslut om ansvarsfrihet
 • fatta beslut om annat som fullmäktige enligt stadganden och bestämmelser ska besluta om

Seminarium 23.1.2023 kl 12.00
Seminarium 15.5.2023 kl 12.00