Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktiges möten

valtuuston-lahetykset.png

Inspelningar av sammanträdena

Föredragningslistor och protokoll för sammanträdena

Det justerade protokollet med tillhörande anvisning för sökande av ändring offentliggörs i det allmänna datanätet torsdagen veckan efter sammanträdet.

Fullmäktigeledamöterna

Stadsfullmäktiges grupper samt ledamöter och ersättare

Mötestider under hösten 2020

 • 24.08.2020 klo 18.00
 • 21.09.2020 klo 16.00
 • 19.10.2020 klo 18.00
 • 16.11.2020 klo 18.00
 • 14.12.2020 klo 18.00

Seminarium 19.10.2020 kl. 12.00

Den högsta beslutanderätten inom staden utövas av stadsfullmäktige som valts av stadens invånare. Fullmäktigeledamöterna utses genom kommunalval för en mandatperiod på fyra år.

Stadsfullmäktige i Åbo har sammanlagt 67 ledamöter för perioden 2017–2021. Ledamöterna i fullmäktige väljs enligt antalet invånare i staden och antalet ledamöter är föreskrivet i kommunallagen. Fullmäktigeledamöterna kan bilda fullmäktigegrupper för sitt arbete. Stadsfullmäktige i Åbo har sammanlagt nio grupper.

Ordförande för stadsfullmäktige är Elina Rantanen (De gröna), I vice ordförande är Pentti Huovinen (Saml.), II vice ordförande är Seppo Lehtinen (SDP), III vice ordförande är Sauli Saarinen (Vänst.) och IV vice ordförande är Ulla Achrén  (SFP). Ledande stadssekreterare Ari-Pekka Korhonen innehar posten som sekreterare.

Stadsfullmäktige sammanträder i Stadshuset (Auragatan 2). Allmänheten kan följa fullmäktigemöten från publikläktaren, i direktsändningar samt i videoinspelningar som publiceras efter mötet. I Twitter diskuteras fullmäktigeärenden med hashtagen #tkuvaltuusto.

Stadsfullmäktiges uppgifter

Om stadsfullmäktiges uppgifter stadgas i kommunallagen. Enligt den ska fullmäktige

 • fatta beslut om de centrala målen för verksamheten och ekonomin
 • fatta beslut om grunderna för hur förvaltningen ska organiseras
 • fatta beslut om grunderna för ekonomin, finansieringen och placeringsverksamheten samt godkänna budgeten
 • fatta beslut om de allmänna grunderna för de avgifter som ska tas ut för kommunens tjänster och andra prestationer
 • fatta beslut om de mål för verksamheten och ekonomin som ska ställas upp för kommunens affärsverk
 • fatta beslut om ingående av borgensförbindelse eller ställande av annan säkerhet för annans skuld
 • utse ledamöter i kommunens organ
 • fatta beslut om grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner
 • utse revisorer
 • godkänna bokslutet och fatta beslut om ansvarsfrihet
 • fatta beslut om annat som fullmäktige enligt stadganden och bestämmelser ska besluta om

Seminarium 19.10.2020 kl. 12.00