STEAMit! – idéer för alla stadier

Alla:

 • möjlighet att stärka sina kunskaper i matematik och naturvetenskaper
 • möjlighet att lära sig vetenskap och teknologi, att utveckla sig och att vara med om att lösa mänsklighetens största utmaningar
 • workshoppar, övningar och laboratoriearbeten ledda av studerande vid yrkeshögskolor och universitet.

Småbarnspedagogik:

 • att öka aktiviteten, att väcka intresset för matematik och naturvetenskaper
 • att utveckla lösningar som stöder mångsidig, pedagogisk verksamhet för att modernisera gamla daghemsmiljöer; tio pilotdaghem deltar
 • samarbete med de övriga utbildningsstadierna
 • projektet Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt uutta pedagogiikkaa tukeviksi (ungefär ”Inlärningsmiljöerna inom småbarnspedagogiken ska stödja den nya pedagogiken”), som finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Grundläggande utbildning:

 • skolor för årskurserna 1–6 och 7–9 som specialiserar sig på utveckling
 • matematik- och teknikklasser

nya digitala lösningar, undervisningsinnehåll, läromedel och inlärningsmiljöer

Gymnasieutbildning:

 • naturvetenskapsgymnasium, sjögymnasium och IT-gymnasium
 • projekt för företag
 • nya digitala lösningar, undervisningsinnehåll, läromedel och inlärningsmiljöer
 • att stärka de matematiska färdigheterna
 • möjlighet att ta kurser på universitets- och yrkeshögskolenivå
 • direkta vägar till studier vid yrkeshögskolor och universitet.

Yrkesutbildning:

 • projekt för företag
 • företagens och läroanstalternas gemensamma inlärningsmiljöer för ny teknik
 • nya digitala lösningar, undervisningsinnehåll, läromedel och inlärningsmiljöer
 • möjlighet att ta kurser på yrkeshögskolenivå
 • direkta vägar till studier vid yrkeshögskolor.