Vad är STEAM?

I april 2018 ingick Åbo stad tillsammans med högskolorna i området och Turku Science Park Oy Ab ett avtal om ett teknologicampus, som fokuserar på att öka utbildningsutbudet och forskningen inom teknik. Målet för samarbetet är att högskolorna i Åbo ska producera teknologie kandidater, diplomingenjörer, ingenjörer, ingenjörer med högre yrkeshögskoleexamen samt experter inom sjöfart för det växande behovet i området i framtiden.

Projektet STEAM Turku är en del av Åbo stads verksamhetshelhet i detta samarbete. Åbo stads bildningssektor ansvarar för genomförandet av projektet, men projektet är även kopplat till stadens näringspolitik på ett mer övergripande plan. Det finns sammanlagt 17 projekt som helt eller delvis ingår i projektet STEAM Turku och som antingen genomförs inom hela sektorn eller inom enskilda serviceområden. Åbo stads koncernförvaltning och bildningssektor samt olika externa finansiärer (ESF, Eruf, Utbildningsstyrelsen, UKM etc.) ansvarar för finansieringen av projektet.

Mål

  • att skapa en ny verksamhetsmodell inom utbildning för Åbo stad för att stärka naturvetenskapens och teknikens dragningskraft
  • att skapa en studieväg inom vetenskap och teknologi som förenar småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och andra stadiet
  • ett erbjuda direkta vägar till fortsatta studier och teknologicampuset i Åbo
  • att skapa nya samarbetsformer mellan bildningssektorn, högskolorna, företag och andra aktörer
  • att stärka efterfrågan på högskoleutbildning inom naturvetenskaperna och tekniken i Åbo och sydvästra Finland på ett långsiktigt sätt, genom ett omfattande samarbete mellan olika utbildningsstadier
  • att utveckla nya digitala lösningar, undervisningsinnehåll, läromedel och inlärningsmiljöer
  • att produktifiera och sprida projektets resultat
  • att samla ihop alla projekt inom bildningssektorn som stöder arbetet i STEAM, att undvika överlappande funktioner och resursslöseri samt att effektivisera samarbetet mellan projekten
  • att stödja uppnåendet, förankringen och spridningen av resultat och god praxis samt att säkerställa att resultaten av tidigare projekt utnyttjas och sprids som en del av det nuvarande utvecklingsarbetet.