Studiestad Åbo-enkäten 2020: Det är bra att bo och leva i Åbo

Högskolestuderandena trivs i Åbo. Detta framgår av studerandeenkäten som genomfördes våren 2020 och besvarades av totalt 3 430 studerande. Hela 98 procent av dem skulle rekommendera Åbo som studiestad åt sina vänner.

Den exceptionella coronavåren har inte försämrat högskolestuderandenas åsikter om Åbo som studiestad. Studerandena upplever att Åbo erbjuder utmärkta möjligheter till studier och att det är bra att bo och leva i Åbo. Nästan alla de studerande som svarade på enkäten skulle rekommendera Åbo som studiestad åt en kompis.

De studerande var av samma åsikt med bland annat följande påståenden:

  • Åbo är en studerandevänlig stad.
  • Åbo är en lagom stor studiestad.
  • Det är bra att bo och leva i Åbo.
  • Åbo är en vacker stad.
  • I Åbo finns en aktiv studentkultur.

Goda hobbymöjligheter och ett intressant kulturutbud

De studerande är också nöjda med de fritidsaktiviteter som Åbo erbjuder. Hela 93 procent av deltagarna höll med om påståendet att Åbo har goda hobby- och motionsmöjligheter. Trots att coronavåren minskade evenemangsutbudet, anser nästan lika många av deltagarna att Åbo också erbjuder intressanta evenemang och tillräckligt med kulturaktiviteter.

Dessutom uppskattar studerandena närheten till naturen, kollektivtrafiken samt det fungerande lättrafiknätet.

Sysselsättningsmöjligheterna skapar osäkerhet

Över hälften av dem som svarade skulle vilja stanna i Åbo efter studierna. Bland de studerande råder ändå osäkerhet om huruvida de kan hitta ett jobb som motsvarar utbildningen i Åbo. Knappt hälften av deltagarna litar på sina sysselsättningsmöjligheter. Första årets studerande och studerande vid yrkeshögskolorna är mest optimistiska.

Överraskande få studerande är intresserade av att bli företagare efter examen. Endast 18 procent av deltagarna uppgav att de är intresserade av företagsverksamhet i Finland eller utomlands. Däremot uppgav nästa hälften att de inte är intresserade av att blir företagare.

Smidig rörlighet, välfungerande boende

Enligt de studerande erbjuder Åbo en fungerande studievardag. Många av deltagarna ser Åbo som en kompakt stad, där det är smidigt och snabbt att ta sig fram. Kollektivtrafiken i Åbo får beröm, men de studerande efterlyser en utveckling av kollektivtrafiken nattetid.

Majoriteten av deltagarna, 85 procent, är också nöjda med sin boendesituation. De flesta ansåg att det är förmånligt att bo i Åbo och upplevde att de kan välja den boendeform de önskar.

Resultaten av enkäten i sin helhet

Enkäten genomfördes av Studiestad Åbo i samarbete med Grupp 40 000, som representerar student- och studerandekårerna i Åbo. Enkäten besvarades av studerande från alla sex högskolor i Åbo.

Rapporten över resultaten finns i den bifogade filen (för tillfället endast på finska):

Resultaten får utnyttjas fritt. Vänligen ange källan när resultaten används: Studiestad Åbo-enkäten 2020, turku.fi/sv/studerandeenkat.

Mer information

  • specialsakkunnig Anssi Kaisti, Åbo stad, anssi.kaisti(at)turku.fi, tfn 050 371 2714
  • kommunikationsplanerare Satu Lithovius, satu.lithovius(at)turkuamk.fi, tfn 050 5985684
Nyckelord: