Studiestad Åbo-projektbidrag

Vi gör studiestaden Åbo tillsammans - tack för ansökningar!

 • Ansökningsperioden stängde den 30 november 2017

 

Har du en idé om hur Åbo kan göras till den bästa studiestaden?
I november öppnas den första ansökningsomgången för Studiestad Åbo-projektbidrag. För år 2018 delas ut sammanlagt 50 000 euro i projektbidrag för att främja verksamhetsmålen för Studiestad Åbo.

Vad är det fråga om?

Studiestaden Åbo är ett samarbete mellan staden, högskolorna och deras studentkårer samt näringslivet. Syftet för samarbetet är att utveckla Åbo som studiestad.

Verksamheten Studiestaden Åbo omfattar hela studievägen från tanken om högskolestudier till utexaminerad arbetssökande. Studiestaden Åbo har som målsättning att göra Åbo till Finlands mest intressanta och Östersjöns mest inspirerande studiestad.

 • Studerande i Åbo
  Potentiella sökanden ser Åbo som en intressant och inspirerande studiestad i Finland.
   
 • Studier i Åbo
  Åbo erbjuder studeranden bra och smidiga vardagstjänster och ett lockande studieliv. Den livliga studerandekulturen ökar intresset för hela staden.
   
 • Sysselsättning i Åbo
  Högskolestuderanden från Åbo har goda färdigheter och kontakter till arbetslivet redan under studierna.

För att uppnå sina mål ordnar Studiestad Åbo en ansökningsomgång för projektbidrag och bjuder in aktörer vid högskolorna i Åbo och staden samt studerande att komma med idéer.

Kriterier för projektbidraget

Projekten ska vara I linje med verksamhetsmålen för Studiestad Åbo. Utöver huvudmålen ovan prioriteras särskilt följande teman under åren 2018-2020:

 1. Starka näringslivskontakter
  Projekten kan exempelvis bidra till att öka antalet praktikplatser, öka företagens roll i studierna eller sprida information till företag i regionen.
   
 2. Internationell studiestad
  Projekten kan hantera internationalitet ur flera infallsvinklar, exempelvis sysselsättning av och nätverkande för internationella studeranden, finländska studerandes internationella färdigheter eller internationalitet i studerandenas vardag.
   
 3. Åbo gör gott
  Projekten kan beröra studerandes förutsättningar för ett bra liv, såsom boende, idrott och motion, fungerande campus, gemenskap, handledning eller tillgänglig service.

Projektbidraget kan sökas för utvecklingsverksamhet eller åtgärder som rör dessa mål och riktar sig till studeranden och nyutexaminerade vid högskolorna i Åbo. Projekten behöver inte rikta sig till alla studerande, men den ska vara öppna för studeranden från alla högskolor.

Projekten kan till exempel vara en utbildning, ett evenemang, en tjänst, en applikation, en kurs – eller något annat som stöder och främjar målen och teman för verksamheten Studiestad Åbo.   

 • För år 2018 beviljas totalt 50 000 euro i finansiering. Projektbidraget som söks kan vara minst 500 euro och högst 10 000 euro.
 • Finansieringen kan utgöra hela finansieringen för projektet eller en delfinansiering.  Projektfinansieringen kan fungera som självfinansieringsandelen för extern finansiering.
 • Projektet ska genomföras under 2018.
 • Finansierade projekt kan inte utgöra normal så kallad grundläggande verksamhet för en studentorganisation, högskola eller staden.
 • Finansiering beviljas inte för en aktörs affärsverksamhet eller kapitalanskaffning.

Vem kan ansöka?

Projektbidraget kan ansökas av aktörer vid de instanser som medverkar i Studiestad Åbo-verksamheten: Enheter vid Åbo stad, högskolorna i Åbo och Turku Science Park och andra sammanslutningar samt student- och studerandekårer vid högskolorna i fråga och deras underorganisationer eller studerandesammanslutningar.

Ansökningsanvisningar

Ansökningsperioden för Studiestad Åbo-finansiering stängde den 30 november 2017. Beslutet om vilka projekt som understöds fattas i december 2017 av styrgruppen för Studiestad Åbo-verksamheten.

 • Instanser som erhåller bidraget förbinder sig att rapportera om hur projektbidraget används, t.ex. lämna in bilder av verksamheten, ett pressmeddelande eller nyhet som publiceras i Studiestad Åbos kanaler samt meddela om Studiestad Åbo-finansieringen i kommunikationen angående verksamheten. Närmare rapporterings- och kommunikationsanvisningar skickas senare till de projekt som erhåller bidraget.
 • Ifall projektanslagen inte delas ut efter ansökningsomgången, ordnas en annan ansökningsomgång under våren 2018.

Ytterligare information

 • Anssi Kaisti, koordinator, Studiestad Åbo, anssi.kaisti(at)turku.fi
 • Pilvi Lempiäinen, koordinator, Studiestad Åbo, pilvi.lempiainen(at)utu.fi