Studiestad Åbo-projektbidrag

Vi gör studiestad Åbo tillsammans

 • Ansökningsperioden för Studiestad Åbo-finansiering var 19.9.-16.11.2018.
   
 • Beslutet om vilka projekt som understöds fattas i december 2018 av styrgruppen för Studiestad Åbo-verksamheten. Ifall projektanslagen inte delas ut efter ansökningsomgången, ordnas en annan ansökningsomgång under våren 2018.
   
 • Bekanta dig med projekt från år 2018.

Har du en idé som anknyter sig till studerande och Åbo, en idé som du vill förverkliga? Fattas studerandes Åbo ett evenemang, en app eller en tjänst - finns det något annat du vill utveckla kring studiestaden och service för studerande? Studiestad Åbo ordnar en ansökningsomgång för projektbidrag och bjuder in aktörer vid högskolorna i Åbo och staden samt studerande att komma med idéer.

För år 2019 delas ut sammanlagt 50 000 euro i projektbidrag för att främja verksamhetsmålen för Studiestad Åbo.

Vad är Studiestad Åbo samarbete fråga om?

Studiestaden Åbo är ett samarbete mellan staden, högskolorna och deras studentkårer samt näringslivet. Syftet för samarbetet är att utveckla Åbo som studiestad.

Verksamheten Studiestaden Åbo omfattar hela studievägen från tanken om högskolestudier till utexaminerad arbetssökande. Studiestaden Åbo har som målsättning att göra Åbo till Finlands mest intressanta och Östersjöns mest inspirerande studiestad.

Verksamhetsmål:

 • Studerande i Åbo
  Potentiella sökanden ser Åbo som en intressant och inspirerande studiestad i Finland.
   
 • Studier i Åbo
  Åbo erbjuder studeranden bra och smidiga vardagstjänster och ett lockande studieliv. Den livliga studerandekulturen ökar intresset för hela staden.
   
 • Sysselsättning i Åbo
  Högskolestuderanden från Åbo har goda färdigheter och kontakter till arbetslivet redan under studierna.

En del av Studiestad Åbo -projektmedel delas årligen ut till projekt som väljs genom projektansökan. Bekanta dig med projekt från år 2018.

Kriterier för projektbidraget

Projekten ska vara I linje med verksamhetsmålen för Studiestad Åbo. Utöver huvudmålen ovan prioriteras särskilt följande teman under åren 2018-2020:

 1. Starka näringslivskontakter
  Projekten kan exempelvis bidra till att öka antalet praktikplatser, öka företagens roll i studierna eller sprida information till företag i regionen.
   
 2. Internationell studiestad
  Projekten kan hantera internationalitet ur flera infallsvinklar, exempelvis sysselsättning av och nätverkande för internationella studeranden, finländska studerandes internationella färdigheter eller internationalitet i studerandenas vardag.
   
 3. Åbo gör gott
  Projekten kan beröra studerandes förutsättningar för ett bra liv, såsom boende, idrott och motion, fungerande campus, gemenskap, handledning eller tillgänglig service.

Projektbidraget kan sökas för utvecklingsverksamhet eller åtgärder som rör dessa mål och riktar sig till studeranden och nyutexaminerade vid högskolorna i Åbo. Projekten behöver inte rikta sig till alla studerande, men den ska vara öppna för studeranden från alla högskolor.

Projekten kan till exempel vara en utbildning, ett evenemang, en tjänst, en applikation – eller något annat som stöder och främjar målen och teman för verksamheten Studiestad Åbo. Även studeranden från Åbo med en projektidé som anknyter sig till studieprestationer (t.ex. kursarbete) kan söka i projektansökan.

 • För år 2019 beviljas totalt 50 000 euro i finansiering. Projektbidraget som söks kan vara minst 500 euro och högst 10 000 euro.
   
 • Finansieringen kan utgöra hela finansieringen för projektet eller en delfinansiering.  Projektfinansieringen kan fungera som självfinansieringsandelen för extern finansiering.
   
 • Projektet ska genomföras under 2019.
   
 • Finansierade projekt kan inte utgöra normal så kallad grundläggande verksamhet för en studentorganisation, högskola eller staden.
   
 • Finansiering beviljas inte för högskolor för deras grundundervisning (t.ex. finansiering av kurser)
   
 • Finansiering beviljas inte för en aktörs affärsverksamhet eller kapitalanskaffning.

En förutsättning för finansieringen av projekt är att Studiestad Åbo-styrgruppen godkänner verksamhetsplanen för året 2019.

Instanser som erhåller bidraget förbinder sig att rapportera om hur projektbidraget används, t.ex. lämna in bilder av verksamheten, ett pressmeddelande eller nyhet som publiceras i Studiestad Åbos kanaler samt meddela om Studiestad Åbo-finansieringen i kommunikationen angående verksamheten. Närmare rapporterings- och kommunikationsanvisningar skickas senare till de projekt som erhåller bidraget.

Vem kan ansöka?

Projektbidraget kan ansökas av aktörer vid de instanser som medverkar i Studiestad Åbo-verksamheten:

 • Enheter vid Åbo stad, högskolorna i Åbo och Turku Business Region och andra sammanslutningar
 • student- och studerandekårer vid högskolorna i fråga och deras underorganisationer eller studerandesammanslutningar.

Även åboländska studerandegrupper och team (inte enskilda studerande) kan ansöka bidrag, om de har en idé som anknyter sig till studieprestationer.

Ansökningsanvisningar

Ansökningsperioden för Studiestad Åbo-finansiering var 19.9.-16.11.2018. Beslutet om vilka projekt som understöds fattas i december 2018 av styrgruppen för Studiestad Åbo-verksamheten. Ifall projektanslagen inte delas ut efter ansökningsomgången, ordnas en annan ansökningsomgång under våren 2018.

Ytterligare information

 • Anssi Kaisti, koordinator, Studiestad Åbo, anssi.kaisti(at)turku.fi
 • Jenni Iivonen, koordinator, Studiestad Åbo, jenni.iivonen(at)utu.fi