Avtalsbaserat understöd

Ytterligare information

Verksamhetsledare Pirjo Lehtinen

Avtalsbaserat understöd kan beviljas ungdomsorganisationer i Åbo som särskilt förbinder sig att arbeta för de resultatinriktade och fostrande mål som nämnden uppställt.

Om sista ansökningsdagen är lördag eller helgdag, ska ansökan om understöd inlämnas senast därpå följande vardag kl. 16.00.

Ansökningar som lämnas in för sent tas inte upp till behandling.

Nyckelord: