Verksamhetsunderstöd

Ytterligare information

Verksamhetsledare Pirjo Lehtinen.

Ansökan ska inlämnas senast i mars

Verksamhetsbidrag beviljas för genomförande av allmän ungdomsverksamhet utgående från stadgarna och verksamhetsplanen i ungdomsföreningar i Åbo och till regionala organisationer som kan likställas med sådana.

Om det är frågan om en organisation för vuxna som ordnar ungdomsverksamhet, ska dess andel åtskiljas från föreningens övriga verksamhet i bokföringen och i verksamhetsberättelsen.

Om sista ansökningsdagen är lördag eller helgdag, ska ansökan om understöd inlämnas senast därpå följande vardag kl. 16.00. Ansökningar som inlämnas för sent tas inte upp till behandling.

Förskottsunderstöd

Föreningar som året innan beviljats verksamhetsunderstöd av ungdomsnämnden är berättigade att få förskottsunderstöd. Förskottsbeloppet kan vara högst 50 % av föregående års understöd.

Ansökan om förskott på verksamhetsunderstödet ska lämnas in till Åbo stads ungdomscentral och en särskild blankett ska fyllas i. Föreningen ska förbinda sig att återbetala förskottsunderstödet, om nämndens slutliga beslut innebär att föreningens ansökan avslås.